Medewerkers

Arnold-Helmantel2

Arnold Helmantel

Arnold Helmantel is afkomstig uit het Groningse en woont in Gorredijk. Hij  studeerde aan het Sociaal Hoger Onderwijs Friesland in Leeuwarden. Helmantel is educatief medewerker van Tûmba, Fries centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling (www.tumba.nl).
Alszodanig is hij betrokken bij projecten tegen discriminatie in brede zin. Vooral op scholen en in bedrijven geeft  Helmantel voorlichting over vooroordelen en discriminatie op grond van sexuele geaardheid, sekse of ras. Dat is ook nodig, want ‘mensen praten elkaar vaak na zonder na te denken’.
Tijdens de kerkendag zal Helmantel samen met Magan Tahir met de tieners in gesprek gaan.

Programma
David and the Dutchmen - portrait

David and the Dutchmen

David and the Dutchmen is een uit Harlingen en omgeving met een Engels tintje. Begonnen als formatie rond de Engelse drummer David James Osguthorpe tijdens een jamsessie in Harlingen waarbij al gauw de gezamenlijke liefde voor rock en blues muziek duidelijk werd. Sindsdien hebben de vier mannen een eigen sound ontwikkeld die kan worden omschreven als een mix van rock, blues en hiphop. Het is dan ook niet gek dat Black Keys, De Staat en Jack White als inspiratiebronnen gelden. 
Met de release van hun eerste EP in 2013 gaf de band hun eerste visitekaartje af. In september van datzelfde jaar trad de toenmalige drummer David James Osguthorpe terug als live-muzikant. Hij is echter nog steeds een belangrijke leverancier van lyrics, terwijl Anne-Symen Abma zijn plaats achter het drumstel heeft ingenomen. Live is het niet alleen hun muzikaliteit op het podium dat opvalt, maar ook is de band in staat om er een dansbaar feestje van te maken.
In samenwerking met producer Freek van der Heide (o.a. Pioneers of love) werd hard gewerkt aan nieuw materiaal, waarvan de single ‘Geordie Bird’ het eerste resultaat is. De single is digitaal verkrijgbaar vanaf 24 april en vormt een opmaat naar de EP die in het najaar zal verschijnen.
Tijdens de kerkendag doet David and the Duchtmen een show op de afterparty in de Lichtboei.

Derk Jan Poel

Derk Jan Poel

Derk Jan Poel studeerde aan de Hanzehogeschool, University Of Applied Sciences en is als diaconaal consulent werkzaam bij het Diaconaal Steunpunt in Zwolle. (zie: www.diaconaalsteunpunt.nl) Dit steunpunt ondersteunt de diaconieën/diakenen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en in toenemende mate de Christelijk Gereformeerde kerken bij hun ambtswerk. Het Steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via deze site uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatie-bijeenkomsten in het land.
Als consulent is Poel bij dit alles betrokken en signaleert hij veranderingen zowel in kerk als in samenleving die gevolgen hebben voor het diaconaat en de rol van de diaken.
Tijdens de kerkendag leidt hij de de workshop over de ontwikkelingen in het diaconaat: Leger des Heils Gebouw, 15.00 uur.

Programma
2013eeuweZijlstra

Eeuwe Zijlstra

Eeuwe Zijlstra heeft de opleidingen docerend musicus orgel (bachelor), uitvoerend musicus orgel (master) en kerkmuziek en koordirectie voltooid aan de conservatoria van Groningen, Alkmaar en Leeuwarden. Hij kreeg les van onder andere Jos van der Kooy, Wim van Beek en Rein Ferwerda. Daarnaast volgde hij vele masterclasses, waaronder bij Hans Haselböck en Anders Bondeman.
Eeuwe is organist in onder meer de Grote Kerk in Harlingen, waar hij het Hinszorgel bespeelt (www.orgelharlingen.nl), en in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Ook is hij als organist werkzaam voor het Groninger Studenten Pastoraat in Martinikerk. (zie www.eeuwezijlstra.nl)
Eeuwe verzorgt regelmatig concerten op het orgel in Krewerd dat wereldwijd gezien tot de zeer weinige nog bespeelbare orgels uit de late Middeleeuwen behoort. Ook is hij de vaste bespeler van het enige concertorgel in Noord-Nederland: het orgel in de grote zaal van het cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen.
Daarnaast heeft Eeuwe opgetreden in onder meer Tromsø, Norwich, Siberië en de Nederlandse Antillen. Ook is hij adviseur voor het orgelbeleid binnen de gemeente Groningen en als adviseur klassieke muziek verbonden aan de Kunstraad Groningen.

Op de kerkendag trakteert hij de aanwezigen op een klein concert in de Grote Kerk dat rond 14.15 uur begint.

Programma
Eppie Dam

Eppie Dam

Eppie Dam werd op 5 maart 1953 geboren in Kollumerpomp, in een agrarisch milieu. Hij deed een opleiding tot onderwijzer en werkte op Urk en sinds 1991 in Balk, de plaats waar hij nu ook woont. Eppie Dam is een productief en veelzijdig schrijver; hij schrijft gedichten, verhalen, kinderboeken, columns en litereaire kritieken. Verder is hij enkele jaren redacteur geweest van het literair tijdschrift Trotwaer. In kerkelijke kringen heeft hij naam gemaakt als schrijver van eigentijdse teksten van liederen en liturgieën die passen in verschillende periodes van het kerkelijk jaar. Hij schreef de liederen samen met Hindrik van der Meer die de melodieën componeerde.
Dam publiceert in het Fries, het Nederlands en in het dialect van zijn geboortedorp, het Pompsters. 
Voor de kerkendag schreef hij het bruggenlied/brêgeliet.

Frank belt

Frank Belt

Na vier jaar theologie gestudeerd te hebben en de PABO te hebben afgerond, is Frank Belt in 1993 gaan werken als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daar maakte hij kennis met de verhalen van Karel Baracs, de Verhalenman.
Enthousiast geworden door wat Baracs deed, volgde Frank Belt bij hem ook zijn eerste cursus verhalen vertellen en ging dit gebruiken in zijn werk in het regulier en speciaal basisonderwijs. Om zich verder te bekwamen in de vele aspecten van het vertellen volgde hij de leerroutes ‘Vertellen met en voor kinderen’ en ‘Vertellen voor groot publiek’ van de Vertelacademie in Utrecht.
Samen met andere Friese vertellers heeft hij in 2012 de vertelkring ‘Vertellers van Friesland’ opgericht. (zie: www.opverhaal.nl) 
Verder is hij medewerker van het Eise Eisingaplanetarium in Franeker. Rode draad in al die jaren is zijn enthousiasme voor de verbeeldingskracht van verhalen.
Frank Belt woont in Harlingen. Tijdens de rondvaart vertelt hij een ‘bruggenverhaal’.

Programma
Fred van Iersel 2

Fred van Iersel

Prof.dr.Fred van Iersel  (geb.1954) was als jongere intensief betrokken bij de gemeenschap van Taizé. Toen hij in 1974 tijdens de koude oorlog voor een Taizé-ontmoeting in Berlijn was, groeide zijn belangstelling voor de vredesbeweging. Hij was actief binnen het IKV, raakte betrokken bij de geestelijke zorg binnen de krijgsmacht en was een aantal jaren voorzitter van Pax Christi. Begin 1995 werd Van Iersel bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.
Tijdens de kerkendag zal prof. van Iersel de pauselijke encycliek Laudato si welke over het milieu handelt, inleiden en daarna in gesprek gaan met een vertegenwoordiger van de Waddenvereniging. Dit gesprek is om 15.00 uur in de Haven.

Programma
Geert van Dartel

Geert van Dartel

Drs. Geert van Dartel is directeur/secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord (www.oecumene.nl). De centrale doelstelling van deze vereniging is de inzet voor de bevordering van de oecumene in Nederland en in de Rooms-katholieke Kerk. Geert van Dartel leidde de afgelopen tijd oecumenische gesprekken over het in 2013 door de Wereldraad van Kerken (sectie Faith and Order) uitgegeven document ‘The Church, towards a common vision’ (te beschouwen als opvolger van ‘Lima’ 1982). Van Dartel: ‘Mijn taken bij de vereniging zijn zeer uitlopend. Ik ben ambtelijk secretaris van het bestuur en heb de leiding over het bureau. De Katholieke Vereniging voor Oecumene staat voor een actief katholiek engagement in de oecumene in ons land. De vereniging wil de vlam van de oecumene in alle geledingen van de Katholieke Kerk levend houden. De uitdaging is om daarvoor steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen en activiteiten te organiseren.’

Programma
Geertje van der Meer

Geertje van der Meer

Geertje van der Meer (Heeg, 1967), is vierdejaars student aan de hogeschool Windesheim, HBO deeltijd studie ‘Godsdienst en pastoraal werk’.
Zij koos voor de orientatie op werken buiten de kaders van kerk, in de samenleving. Eerst snoof zij even aan de geestelijke verzorging en liep stage bij GGZ Friesland. Daarna stapte zij over op het profiel ‘Religie en Samenleving’. Haar stage vervulde zij op pioniersplek Nijkleaster. In het laatste jaar deed zij een korte stage bij de RK Caritas van de Zalige Titus Brandsmaparochie / Solidair Friesland. Werken met mensen in de marge is haar ding aan het worden. “De omgang met mensen uit een andere culturele of sociale laag komt voort uit mijn geloof in een God die uit is op onderlinge verbinding tussen mensen. Ik geloof heel erg in bruggenbouwen hoewel het niet gemakkelijk is maar het lijkt wel of er in deze tijd behoefte aan ontstaat.”
Op de kerkendag zal Geertje van der Meer een onderzoek presenteren en bespreken dat zij gedaan heeft in opdracht van ‘De Arme Kant van Fryslân’. Het handelt over droom en daad van de plaatselijke kerken en parochies met betrekking tot de plaatselijke armoedeproblematiek. Wat is armoede in onze regio? Herkennen we behoeften? Wat willen en kunnen we als diaconie/kerk wanneer het gaat om plaatselijke armoede? Zijn er ook bruggen die gebouwd zouden kunnen worden?
Baptistenkerk, 14.00 uur.

Programma
ichtusgospelband

Gospelband Ichtus

Deze enthousiaste gospelband telt 4 leden: een gitarist, een bassist, drummer en een zangeres. 
Tevens worden de accordeon en mondharmonica regelmatig van stal gehaald en vaak wordt er meerstemmig gezongen.
In oktober 2000 kwam de debuut-CD “Altyd kieze” uit en in april 2006 “Ichthus-Live”. 
Deze groep maakt popmuziek gestoken in een eigen jasje en veelal voorzien van eigen teksten in het frysk!!! engels en nederlands. 
De band brengt een zeer gevarieerd repertoire; van ballad tot rock, en ook de kinderen worden niet vergeten………en dit allemaal tot eer van God, die hen het talent van muziek maken gegeven heeft. 
Op geheel eigen wijze willen zij Hem groot maken en vooral proberen de jeugd aan te spreken met hun muziek en hun teksten. Voor meer info: bel 0517-384208
Op de kerkendag geven zij een concert in de Baptistenkerk aan de Lanen om 15.00 uur.

Programma
hanneke-goudappel

Hanneke Goudappel

Hanneke Goudappel was tot voor kort als journaliste werkzaam op de kerkredactie van het Friesch Dagblad. In die hoedanigheid volgt zij al jaren de ontwikkelingen op kerkelijk gebied in Friesland. Samen met collega Wim Schrijver  vertelt zij over haar bevindingen  en over haar gedachten over de mogelijkheden voor de kerk in de toekomst. 14.00 uur Gebouw van het Leger des Heils.

Programma
Hinne Wagenaar

Hinne Wagenaar

Ds. Hinne Wagenaar studeerde theologie in Groningen en New York. Hij was o.a. docent systematische theologie in Kameroen en predikant in Wirdum. Sinds 2012 is hij als pionier-predikant verbonden aan de pioniersplek  Nijkleaster.  Samen met zijn vrouw woont en werkt hij in Jorwert.
Inspiratie vond hij in zijn verbondenheid met Friesland , zijn cultuur en geschiedenis, en de spiritualiteit van Iona. Nijkleaster is een zoektocht naar kerkvernieuwing en geloofspresentie gebouwd op de oude traditie van het klooster. Verstilling, verdieping en liturgie, verbonden met de plek waar je woont, de cultuur waarin je bestaat.
Tijdens de kerkendag verzorgt Hinne Wagenaar samen met Leo Fijen de workshop spiritualiteit, 14.00 uur in de St Michaelkerk.

Programma
Vredenoord-Jan-en-Eeljen-Bruinsma-klein

Jan Bruinsma

Onder Sexbierum ligt Vredenoord, de prachtige witte boerderij van Jan en Eelkjen Bruinsma en hun vijf kinderen. De in totaal 50 hectare land ligt verspreid om de boerderij. In 1999 is de boerderij omgeschakeld naar biologisch. De broccoli en de andere gewassen die Jan en Eelkjen, en intussen ook één van hun zonen, telen kunnen groeien in een hele schone omgeving, er is heel weinig verkeer en de frisse zeelucht waait over de velden waardoor de gewassen snel opdrogen. In dit gebied zijn relatief weinig wolken en dus meer licht. Doordat het ook vaak koeler is dan in de rest van Nederland, bloeien de gewassen niet al te snel. De mooie grond is heel geschikt voor koolteelt, want er zijn weinig insecten. Er wordt alleen bemest met vaste mest, waardoor de bodemvruchtbaarheid in stand wordt gehouden. Tegen de dijk aan groeit de Puur Noord Nederland broccoli. In het seizoen wordt de broccoli wekelijks geplant, waardoor vanaf midden juni tot eind november de overheerlijke broccoli met de hand gesneden kan worden.
Bruinsma is er van overtuigd dat de biologische landbouw naar de toekomst toe de best begaanbare weg is.
Jan Bruinsma werkt mee aan de workshop ‘duurzaamheid in de praktijk‘ 16.00 uur in de Haven.

Programma
jan-henk-hamoen

Jan Henk Hamoen

Jan Henk Hamoen is emeritus predikant en woont in Joure. In de loop der jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met de verhouding tussen kunst en religie. In 2010 promoveerde hij op een studie onder de titel “Het schip der zotten”, waarin die verhouding ook centraal staat. Verder is hij voorzitter van de Provinciale Commissie ‘Kerk en Israël’ en als bestuurslid betrokken bij de Stichting Nijkleaster in Jorwert. Hij is docent aan de Theologische Vorming Gemeenteleden voor het vak kerkgeschiedenis, waarbij ook de uitingen van geloof en religie in de kunst een rode lijn vormen.
Tijdens de kerkendag zal hij een inleiding geven over de Joodse kunstenaar Marc Chagall als brugfiguur voor christenen, 15.00 uur in de Doopsgezinde Kerk.

Programma
janniebrandsma

Jannie Brandsma

Al op heel jonge leeftijd bleek dat Jannie heel muzikaal was, en volgde ze orgel en pianolessen. Daarbij heeft ze ook altijd veel gezongen in koren en zanggroepen. Toen ze 33 was, koos ze echt voor het zingen en ging ze Zang (Lichte) muziek studeren aan het Conservatorium in Zwolle. Ze deed niet alleen de Bachelor opleiding maar ook de Masteropleiding rondde ze zeer succesvol af.
Jannie treedt o.m. op als solist o.a. bij Bigband Cue uit Koudum, maar is ook actief als koordirigent van diverse Popkoren in Lemmer, Bolsward en Sneek, dirigeert RK koren in Workum en is met heel veel plezier en toewijding werkzaam als docent zang op diverse muziekscholen in Friesland. In het afgelopen jaar heeft zij op initiatief van ds. Gerrit Groeneveld, samen met hem en een groep enthousiaste zangers en muzikanten een prachtig boekje met 2 cd’s uitgebracht Taizé in Friesland. Zingen geeft verbinding , zingen is heel goed voor de mens en van zingen word je bovendien ook blij !

Met veel plezier zal Jannie Brandsma de workshop
Sjonge ut it Fryske Lieteboek mei lieten út Iona en Taizé verzorgen.

Programma
2-john-tamerus1

John Tamerus

John Tamerus is in het dagelijkse leven hoofd buitenland van de nationale politie. In zijn vrije tijd is hij o.a. betrokken bij een inloophuis en de opvang van mensen in Woerden.  Op de kerkendag  vertelt hij hoe zijn leven werd gered door een vriend die hem keihard confronteerde met zijn schadelijke levensstijl.  Om 16.00 uur in Harlinga.

Programma
04 22 Karin van den Broeke

Karin van den Broeke

Ds. Karin van den Broeke is sinds 2013 preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Sinds 2008 is zij als predikant verbonden aan de protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk. Sinds 1 januari 2013 is zij tevens verbonden aan de protestantse gemeente te Kats-Kortgene. Ds. Van den Broeke hoopt op een kerk ‘die van betekenis is voor trouwe kerkgangers, die zich al een leven lang verstaan met het Woord, voor mensen aan de rand, die het moeten hebben van enkele anderen die hen íets laten zien van een God die oog heeft voor ieder mensenkind. En voor onze samenleving die een hoopvol en kritisch visioen van recht en vrede zo goed kan gebruiken.’

Programma
lechajim-nieuw

Lechajim

Lechajim is een groep muzikanten uit Lippenhuizen e.o. en Parrega, bestaande uit Johan Cnossen (dwarsfluit, zang), Anje de Jong (viool, zang en dans), Gerrit Groeneveld (gitaar, zang), Wijtze de Jong (accordeon, zang), Janny van Reenen (zang en dans, Doete Cnossen (zang, dans) en Cees Roeleveld (gitaar, percussie). Zij laten zich graag inspireren door de muziek, verhalen en grappen van de Chassidim, een beweging levenskunstenaars uit het Jodendom. Chassidim kwamen al in de tijd van de Bijbel voor. Ze hadden een kenmerkende levensstijl,waarbij het ging om een combinatie van vroomheid, wijsheid en humor. De Chassidische beweging drong met name door in Oost Europa, met verhalen en liederen in het Jiddisch, een mengtaal van Hebreeuws, oud Duits en Slavische talen. In het programma “As de rabbi sjongt” brengt Lechajim een aanstekelijk programma, voor jong en oud.  Le hitraot: Oant sjen.

Programma
Leo Fijen

Leo Fijen

Leo Fijen (59) studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. Hij was adjunct-perschef van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het R.K. Kerkgenootschap. Daarna maakte hij de overstap naar de televisie en werd hij eindredacteur/presentator godsdienstige programma’s bij de KRO-RKK en verantwoordelijk voor de berichtgeving over kerk en samenleving in Kruispunt. Fijen was o.a. verantwoordelijk voor de ‘Kloosterserie’.
Verder maakt hij een serie over de kracht van het eilandgevoel op Schiermonnikoog. Aan bod kwamen ontroerende levensverhalen over liefde, verdriet, geloof en geluk. Kortom: over de diepste zin van het leven. http://www.npo.nl/het-eilandgevoel-van-schiermonnikoog/POMS_S_RKK_126158
Vanaf 1 januari 2016 is hij de nieuwe hoofdredacteur van de afdeling Journalistiek van de KRO-NCRV. Leo Fijen is auteur van veelgelezen boeken over het kloosterleven en alledaagse spiritualiteit.
Tijdens de kerkendag verzorgt Leo Fijen samen met Hinne Wagenaar de workshop spiritualiteit, 14.00 uur in de St Michaelkerk.

Programma
Magan Tahir

Magan Tahir

Magan Tahir werd geboren op 29 mei 1978 in Somalië. Als gevolg van een bomexplosie raakte hij verlamd. Via Kenia kwam hij begin jaren 90 met zijn vasder naar Nederland. Hij vestigde zich in Leeuwarden. Zijn wens om topsporter te worden maakte hij tot realiteit als professioneel rolstoel-tafeltennisser. Daarin was hij zeer succesvol . Hij werd o.a. Nederlands kampioen, en als zodanig vertegenwoordigde hij ons land op internationale wedstrijden.
Daarnaast is hij vrijwilliger bij Tûmba, centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling (www.tumba.nl). Samen met Arnold Helmantel  gaat hij regelmatig naar scholen om met de scholieren te spreken over discriminatie en vluchtelingenproblematiek.
Tijdens de kerkendag gaat hij in gesprek met de tieners na een potje tafeltennis.

Programma
magnavox radio

Magnavox Radio

(Overgenomen van www.groteprijsvan.nl) Magnavox Radio maakt sferische en energieke songs en combineert geluiden uit de jaren ’80 met eigentijdse indie-rock. Denk aan bands als The Killers, U2, Mutemath, maar ook een band als The Police valt in de sound terug te horen. De band werd in 2010 opgericht en kent sinds 2012 haar huidige bezetting. Van begin af aan zijn de jaren ’80 een duidelijke inspiratiebron voor de bandleden en de bandnaam is ontleend aan de bekende radio/cassettespelers van Magnavox uit die tijd.
Muzikale mijlpalen zijn de debuut EP ‘Made To Fly’ uit 2013 en de singles ‘Horizon’ en ‘Driftwood’ uit 2015. De band speelde diverse malen live op 3FM, kreeg hoge noteringen in de Indie Chart en wordt met regelmaat gedraaid op internet radiostations zoals Pinguin Radio.
Tijdens de kerkendag speelt Magnavox op de afterparty in de Lichtboei.

Margriet portret

Margriet Metz

Margriet Metz (51) woont in Harlingen, is beeldend kunstenaar en docente Kunst&CKV aan Bogerman in Sneek (zie https://vimeo.com/129477520 ). Op de kerkendag verzorgt zij tweemaal een workshop schilderen. Eerst vertelt zij kort over het werk van Jan Murk de Vries, zijn technieken en voorstellingen. Daarna volgt een soort opdracht met voldoende ruimte voor verschillende mogelijkheden. De workshop duurt ongeveer anderhalf uur, en het aantal deelnemers is beperkt (10). Na afloop kunnen de ‘kunstenaars’ hun werkstuk mee naar huis nemen.
Michaelschool, 14.00 – 15.30 uur en 15.30 – 17.00 uur.

Programma
monique-van-der-zouw

Monique E. van der Zouw

Monique E. van der Zouw studeerde nederlands recht, hoofdrichting strafrecht, en daarnaast criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is in 1986 beëdigd als advocaat in Amsterdam waar zij aan een drietal kantoren verbonden is geweest. In 2004 heeft zij haar praktijk verplaatst naar Haarlem. Vanaf 1 januari 2007 is zij verbonden aan Spong advocaten te Haarlem. Zij is voornamelijk werkzaam op het gebied van familierecht waarbij de nadruk ligt op zaken met betrekking tot gezag en omgang. Daarnaast is zij gespecialiseerd in civiel jeugdrecht, en tevens op het gebied van het commune strafrecht met nadruk op minderjarigenstrafrecht. Op de kerkendag verzorgt zij de workshop Herstelrecht: 14.00 uur in de Vermaning.

Programma
Orlando_Bottenbley

Orlando Bottenbley

Orlando Edgar Bottenbley (Paramaribo, 1951) is voorganger van de Vrije Baptistengemeente Bethel, een zogeheten megakerk in Drachten.
Na zijn studie theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven studeerde hij verder aan o.a. de Theologische Universiteit Kampen.
In 1988 werd hij beroepen als voorganger van de Vrije Baptistengemeente in Drachten, een kerkelijke gemeente die hij heeft zien groeien van rond de 60 leden in de jaren ‘80 naar zo’n 3500 kerkgangers ’s zondags bij de verschillende diensten.  Vanuit Drachten zijn ook gemeenten gesticht in Groningen, Dokkum en Leeuwarden.
In april 2015 maakte ds.Bottenbley bekend dit najaar te willen stoppen als predikant van de Vrije Baptistengemeente.
Over ds.Bottenbley is in 2006 een boek verschenen, Orlando Bottenbley en de wijde poorten van de Bethel. In dit boek probeert de Leeuwarder journalist Gerko Last een verklaring te vinden voor de grote groei van de kerk van Bottenbley.
Op de kerkendag zal ds.Bottenbley deel nemen aan het oecumeneforum om 14.00 uur in de Haven en om 15.00 uur een workshop in de St.Michaëlkerk verzorgen over het thema ‘een brug tussen het evangelie en de moderne mens’.

Programma
piter wilkens

Piter Wilkens

Sinds Piter Wilkens in 1979 als bassist begon in de punkrockachtige band Okke Hel is hij inmiddels geliefd en gelauwerd als troubadour en singer- songwriter en niet meer weg te denken uit de Friese muziekwereld. Hij treedt solo op, maar ook met begeleidingsband, een plaatselijk korps, een bigband of een koor. In cafés, op festivals of intheaters. Hij deelde het podium onder anderen met De Kast, Rients Gratama, Gé Reinders en het Noord Nederlands Orkest.
 Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken maakte Wilkens vorig jaar de muziekvoorstelling “Libbene stiennen”. Een bijzondere voorstelling, waarin het verhaal van de middeleeuwse dorpskerk centraal staat. Het verhaal van terpen, boeren, adellijke families, geloof en de grote gebeurtenissen in het leven. Kortom: een bijzondere voorstelling over Fryslân.
Tijdens de kerkendag zal Piter Wilkens als ‘ambassadeur’ van de Stichting Alde Fryske Tsjerken een lied uit Libbene Stiennen ten gehore brengen.

Raydon

Raydon

Twee jaar geleden vormden Durk Bakker, Bosse Fennema, Ben Hager, Sipke Hager, Demi Schadenberg & Deveny v/d Weijden de band Raydon. Deze Harlinger band schrijft over zichzelf: wij zijn een enthousiaste en jonge startende Rock Coverband en staan te springen om op te treden.! Hun inspiratie bvinden zij bij: Dreamtheater, Slash, Guns N Roses, AC/DC, Eric Claptonen Lynyrd Skynyrd.
Tijdens de kerkendag laat Raydon van zich horen in het jongerenprogramma.

FFC-Roel-Sluiter-1-Foto-Joachim-de-Ruijter-522x391

Roel Sluiter

Begin 2012 werd Roel Sluiter waarnemend burgemeester van Harlingen en vorig jaar volgde de benoeming door de kroon. Daarvoor was Sluiter o.a. leraar geschiedenis en maatschappijleer en wethouder in Leeuwarden.
Begin dit jaar haalde Roel Sluiter de landelijke pers toen hij tijdens de nieuwjaarstoespraak stelde  dat het ter versterking van de eigen cultuur en de maatschappelijke betrokkenheid goed zou zijn als Nederlandse christenen – protestant of katholiek – wat vaker naar de kerk gaan. “Versterk dat cultuurgoed in plaats van de kerken leeg te laten lopen.”
Sluiter deed zijn oproep nadat hij had geconstateerd dat er een toenemende angst bestaat in Nederland voor het verlies van de eigen cultuur door de komst van grote aantallen vluchtelingen.
Tijdens de kerkendag zal burgemeester Sluiter een lezing houden over de plaats van de kerk in de samenleving vanuit de overheid gezien.

Programma
rik-zutphen

Rik Zutphen

Rik Zutphen is performer, woordkunstenaar en drominee, bekend van het programma De kerk van brokkenpiloten. In het jongerenprogramma in de Midlumerlaankerk  gaat hij met de aanwezigen het experiment van out-of-the-box denken aan.  Waar gaan wij als gelovige en zoekende jongeren naar toe in de komende jaren.

Programma
simon Vuyk

Simon Vuyk

Simon Vuyk is criminoloog, misdaadauteur, onderzoeksjournalist, TV-maker en uitgever. Zo schreef hij een boek over de moord op Marianne Vaatstra (www.exclusieveboeken.nl ).
In en buiten zijn woonplaats Harlingen ontving Vuyk grote waardering voor zijn boek ‘de blikken dominee’ over de moord die ds.Barger in 1894 pleegde en die bekend werd middels het liedje:
Ta-ra-ra-boem-di-ee
De blikken dominee
Die schoot met kruit en lood
Zijn arme naaister dood.
Vorig jaar echter vroeg Simon Vuyk aandacht voor een heel ander aspect van het menselijke leven, nl. vriendschap. Zijn boek met deze titel bestaat uit een verzameling persoonlijke verhalen van vrienden en kennissen van Vuyk. Deze aandacht voor de vriendschap heeft inmiddels geresulteerd in een theaterprogramma over dit thema.
Ook op de kerkendag zal Simon Vuyk met zijn publiek bouwen aan een brug van vriendschap: Doopsgezinde Kerk, 15.00 uur.

Programma
Tieneke van lindenhuizen

Tieneke van Lindenhuizen

Ds. Tieneke van Lindenhuizen is predikant op de pioniersplek Gaastmeer. Op minder traditionele wijze en plekken houden zij en haar dorpsgenoten (kerkelijk en niet-kerkelijk) samen met zomergasten zich bezig met het evangelie. Eén van die activiteiten is de kliederkerk.
“Pionieren betekent voor ons kijken naar de vele mogelijkheden die je hebt, kijken ook waar je nodig bent in het dorp en daarop inspringen. En vooral ook zien wat niet werkt en daar vervolgens gewoon mee durven stoppen. We doen wat we doen en wat je niet doet daar heb je dus ook geen last van. Zo heeft het dorp het mij geleerd en dat bevalt ons. Gewoon volop kerk zijn waar het kan.”
Voor een impressie van haar werkzaamheden zie:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Predikantendag-2014-T-van-Lindenhuizen-Presentatie.pdf
Op de kerkendag geeft zij een presentatie over de kliederkerk om 14.00 uur in de Hoeksteen.

Programma
Trudy

Trudy Baard-van ’t Zand

Trudy Baard-van ’t Zand begon al jong met muziek- en pianolessen en zong in een kinderkoor dat onder leiding van haar moeder stond. Op tienerleeftijd begon zij met het begeleiden van diverse koren en koos ervoor om piano te gaan studeren aan het conservatorium. Tijdens deze opleiding volgde zij naast hoofdvak piano ook ensemble lessen en AMV/Schoolmuziek en zong in het schoolkoor. Zij studeerde af als Docerend Musicus piano en behaalde daarnaast het diploma Ortho-agogische muziekbeoefening.
Na haar studie is zij jarenlang werkzaam geweest als muziekagoog/-therapeut in een aantal zorginstellingen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en dementerende ouderen. Daarnaast gaf zij pianolessen en begeleidde diverse koren, solisten en instrumentalisten.
Sinds 2001 is Trudy met veel plezier dirigent van de Cantorij van de Grote kerk te Harlingen en In oktober 2014 is zij vol enthousiasme begonnen als dirigent bij het mannenkoor Con Amore.
Sinds vorig jaar staat de zanggroep Newsound uit Sexbierum ook onder har leiding.
Verder geeft Trudy AMV-lessen op de basisschool en workshops muziek in de buitenschoolse opvang.
Op de kerkendag verzorgt zij de workshop liedboek zingen om 16.00 uur in de Grote Kerk.

Programma
Ulbe tjalling

Ulbe Tjallingii

Ulbe Tjallingii is van meerdere markten thuis. Hij is afgestudeerd theoloog en was werkzaam als gemeentepredikant en later ziekenhuispastor. Maar ook studeerde en studeert hij aan het conservatorium en is hij werkzaam als dirigent en organist. (zie www.huisderschonekunsten.nl)
Verder is hij secretaris van de Friese Raad van kerken.
Op de kerkendag leidt hij de workshop inclusive church,( 15.00 uur Hoeksteen). Als secretaris van de Werkgroep geloof en homoseksualiteit Friesland ijvert hij al jaren voor een veilige plek voor homo’s en lesbiënnes binnen de kerk.

Programma
wim-schrijver

Wim Schrijver

Wim Schrijver is redacteur geestelijk leven van de Leeuwarder Courant.  In die hoedanigheid volgt hij al jaren de ontwikkelingen op kerkelijk gebied in Friesland. Samen met collega Hanneke Goudappel  vertelt hij over zijn bevindingen  en over zijn gedachten over de mogelijkheden voor de kerk in de toekomst. 14.00 uur Gebouw van het Leger des Heils.

Programma