Leger des Heils

Het Leger des Heils is in Harlingen vertegenwoordigd in wat men noemt het Korps. Een korps is vergelijkbaar met een kerkelijke gemeente. Aan het hoofd van het korps staat een korpsofficier. Dit is vergelijkbaar met een priester, dominee of voorganger in een kerkelijke gemeenschap. Sinds juni 2015 is dit majoor Roelof Wolfs. Het korps van het Leger des Heils in Harlingen is een actieve gemeenschap waar mensen hun religieus thuis kunnen vinden. Dit al 125 jaar in Harlingen.

Adres

William Boothstraat 27 | 8861 TL | Harlingen

leger des heils

Programma Leger des Heils

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

Kerk kleinschalig

Journalisten zijn betrokken waarnemers. Wat is Wim Schrijver en Hanneke Goudappel in de afgelopen jaren opgevallen bij hun verslaggeving van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in kerkelijk Friesland? Tijdens de kerkendag vertellen zij over hun bevindingen en laten zij aan de hand van karakteristieke foto’s zien welke zaken indruk op hen gemaakt hebben. Ongetwijfeld komt de krimp ter sprake, evenals de fusieprocessen en de veranderende positie van de kerk in de samenleving.  Maar ook delen de beide journalisten hun gedachten over de toekomst van de kerk, en dan vooral welke mogelijkheden zij voor de kerk zien zowel in kleine dorpsgemeenschappen als in grotere plaatsen.

Wim SchrijverHanneke Goudappel

15.00 – 15.45 u

Ontwikkelingen in het diaconaat

Nu de verzorgingsstaat ten einde loopt, wordt er veel vaker een beroep op de kerken gedaan. Enerzijds pakken kerken deze uitdaging van harte op. Denk bijvoorbeeld aan de enorme steun voor de voedselbanken. Anderzijds vragen deze ontwikkelingen ook om een bezinning op de veranderde rol van diakenen, te meer omdat er veel meer groepen en organisaties zich melden op het sociale domein.
In deze workshop gaat diaconaal werker Derk jan Poel in op de gevolgen van de veranderde samenleving, en op de mogelijkheden (en beperkingen) voor de diaconie in dit gewijzigde bestel.

Derk Jan Poel

16.00 – 16.45 u

Nieuwe initiatieven

Overal in Friesland ontstaan op lokaal niveau nieuwe initiatieven.  Op de kerkendag worden er een paar uitgelicht: Bezinning tijdens stille week op Vlieland, omkeercollecte in Dronrijp, dorpsmaalijd in De Hemrik , wonderlijke opbouw van de kerk in Wier. Ongetwijfeld zullen de verhalen de tongen van andere deelnemers losmaken.

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk