De Rooms Katholieke Sint Michaëlkerk

De katholieke gemeenschap van Harlingen kerkte ruim 75 jaar in een schuilkerkje tot in 1879 werd besloten tot de bouw van de huidige Michaëlkerk. In 1881 was de bouw voltooid en op 31 mei van dat jaar werd de kerk plechtig gewijd. De bouwmeester van de kerk is de heer Alfred Tepe uit Utrecht. Tepe was sterk beïnvloed door de bekende architect Cuijpers. De kerk is een driebeukige kruisbasiliek, in neogotisch stijl gebouwd en zeer beeldbepalend voor de stad Harlingen. Hij is vrij sober van inrichting maar wel voorzien van mooie beelden en kunstwerken. De kansel, het hoogaltaar en de zijaltaren komen uit het atelier van beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd eerst de toren geraakt door een Engelse brandbom.

Later, op 5 november 1941, werden de kerk en de sacristie aan de noordkant getroffen bij een

bombardement en zo zwaar beschadigd, dat uitgeweken moest worden naar het R.K. Verenigingsgebouw  “het Roomsche Hemeltsje” later “de Lichtboei” genoemd. Na de oorlog stond men voor de keuze: afbraak of restauratie? Vanwege haar monumentale karakter en karakteristieke bouw werd er gelukkig gekozen voor restauratie. Zeven jaar “kerkte” de katholieke Harlingers elders. Daarna kon men terugkeren naar de katholieke kerk. De kerk beschikt over enkele prachtige ramen, die zijn vervaardigd door de op 9 mei 2015 overleden kunstenaar Jan Murk de Vries. Zo voorzag hij de doopkapel van ramen, alsmede die van het priesterkoor.

 

Tot 2013 was de Michaëlparochie in Harlingen geheel zelfstandig. Op 1 januari 2013 fuseerde de katholieke kerk in Harlingen met de omliggende parochies: Franeker, Dronryp, St. Annaparochie en de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Bij een nieuwe parochie hoorde natuurlijk ook een nieuwe naam: De Heilige Jacobus de Meerdere Parochie, met patroonheilige Jacobus de Meerdere. De gehele parochie bestaat uit zo’n 4000 gelovigen.

Adres

Zuiderhaven 75 | 8861 CM | Harlingen

michaelkerk

Programma Sint Michaelkerk

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

Spiritualiteit

Leo Fijen/Hinne Wagenaar over spiritualiteit op eiland en in weiland.

15.00 – 15.45 u

Orlando Bottenbley

Brug tussen het evangelie en de moderne mens.

Orlando Bottenbley

16.00 – 16.45 u

Karin van den Broeke: Kerk 2025

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.
Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven. Synodevoorzitter ds.Karin van den Broeke  verzorgt een workshop over deze actuele ontwikkeling.

Karin van den Broeke

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk

Programma Parochiezaal

13.00 u

Opening in Grote Kerk

14.00 – 14.45 u

15.00 – 15.45 u

Workshop Kleurrijk Fryslân

16.00 – 16.45 u

17.00 u

Afsluiting in Grote Kerk